További hírek

Budapesti Építész Kamara ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA

Pályázati felhívás

2015. július 3.

P Á L Y Á Z A T I  H I R D E T M É N Y
a Budapesti Építész Kamara
ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA
elnyerésére az alábbi pályázatot írja ki

A Budapesti Építész Kamara (BÉK) alapvető célja, hogy elősegítse az építészeti kultúra fejlődését, ismertté és elfogadottá tegye a városképet formáló építészeti alkotásokat és építészeket, valamint ösztönözze az építtetők és az építészek közötti sikeres együttműködést. A Budapesti Építész Kamara Építészeti Nívódíjának (Nívódíj) nyilvános pályázat keretében történő odaítélésével a Kamara díjazza a legkiemelkedőbb építészeti alkotásokat és alkotóikat, hogy azok megkapják a megérdemelt figyelmet és nyilvánosságot.

1. Az adományozás rendje
- Budapesti Építész Kamara Építészeti Nívódíja évente kerül adományozásra
- A díj átadásának időpontja az Építészet Napja, helyszíne a Budapesti Építészeti Központ (FUGA).
- A díjazottakról a Bírálóbizottság dönt.
- A díjat a Budapesti Építész Kamara (BÉK) által felkért bizottság javaslata alapján a BÉK elnöke adja át.
- A díjjal oklevél, pénzjutalom és az építészeti alkotáson elhelyezhető fém plakett jár.

2. A pályázaton indulók köre
- A Budapesti Építész Kamara Építészeti Nívódíjára pályázathatnak Budapest építészeti arculatát befolyásoló, egy városrész használatát és megjelenését javító, megvalósult (jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkező), új, illetve értéknövelő módon rehabilitált, épületek, épületegyüttesek, külső- és belső terek az alábbi kategóriákban:
legalább 6 lakásos lakóépület;
közhasználatú vagy közösségi intézmény, ipari épület;
műemlék helyreállítás, épületrekonstrukció;
belsőépítészeti alkotás;
köztér, környezet-, és arculatformáló innovatív alkotás

3. A pályázaton való részvétel feltételei
- Pályázatot nyújthat be minden olyan személy, aki az épület megvalósításában felelős tervezőként közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A tervezőnek mellékelnie kell a tulajdonos és a generálkivitelező, illetve annak képviselője írásos beleegyezését. A pályázatra csak olyan alkotással lehet jelentkezni, amely 2011. január 1. és 2014. december 31. között valósult meg. (Építési engedélyköteles terv esetében a megvalósulás dátuma a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének dátumával egyezik meg.)
- Nem vehet részt a pályázaton olyan épület, ahol szerzői jogi, vagy etikai vita áll fönn!
- A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban szavatolják, hogy a pályázatra benyújtott épület a fent említett kitételeknek megfelel, valamint jelentkezési lapon nyilatkoznak arról, hogy vállalják-e a nyilvánosságot.
- A Pályázóknak kell biztosítaniuk a Bírálóbizottság számára a benevezett alkotás, annak belső terei valamint környezete megtekintését. A látogatás tervezett időpontjáról egy héttel korábban a Bírálóbizottság írásbeli értesítést küld.

4. A pályázati kiírás és a jelentkezési lap beszerezhető
- A pályázati adatlap és jelentkezési lap a Budapesti Építész Kamara honlapjáról (www.bek.hu) letölthető, illetve a Kamara Titkárságán díjmentesen beszerezhető.

5. A pályázat beadása
- A pályázatot a Budapesti Építész Kamara Titkárságára (1088 Bp., Ötpacsirta u. 2.) személyesen kizárólag 2015. augusztus 31.-én 9-14 óráig kell eljuttatni.

6. A pályázat elbírálása és díjazása
- A pályázatokat a Bírálóbizottság a benyújtott pályázati anyag, és a helyszíni bejárások alapján bírálja el. A Bírálóbizottság egy-egy kategóriában több kiemelkedő pályázat esetén több díjat is kiadhat, valamint megfelelő színvonalú pályamű hiányában a díjat nem köteles odaítélni. Egy-egy kategórián belül közel azonos értékelés esetén a Bírálóbizottság javaslatot tehet dicsérő oklevél odaítélésére.
- A pályázatról zárójelentés készül, amely tartalmazza a pályaművek értékelését.
- A pályaművek díjazására összesen 2.000.000.- Ft áll rendelkezésre, a díj összege bruttó 400.000 Ft-nál kisebb nem lehet.
- Az ünnepélyes eredményhirdetésre legkésőbb 2015. október 4-ig kerül sor.

7. A Bírálóbizottság összetétele
- A Bírálóbizottság kerete 7 tagból áll, akik közül 5 fő jelenléte esetén a bizottság határozatképes. A bizottság saját tagjai közül választ elnököt.
- A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános.
- A Bírálóbizottság döntését a Budapesti Építész Kamara Elnökségének írásban eljuttatja legkésőbb 2015. szeptember 24.-ig
- A Bírálóbizottság tagjai (2015. évben):
Balázs Mihály DLA
Benczúr László
Hőnich Richárd DLA
Lévai Tamás
Masznyik Csaba
Somogyi Krisztina
Winkler Barnabás DLA

8. A pályázatra benyújtandó munkarészek
- A jelentkezési lap a Pályázók nem titkos adataival és a jelen “Pályázati Hirdetmény” 3. pontjában megjelölt közreműködők által aláírt „Nyilatkozat”-tal,
- a tervdokumentáció főbb munkarészei a megértéshez szükséges méretarányban, (helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok) és fotók (külső illetve belső felvételek) minimum 4 db 18×24 cm méretű kép, a lent részletezett formátumban papíron.
- A terv és képanyag nyomtatható minőségben képként elmentve, vagy PDF formátumban CD-n a kiállítás számára.
- Kivonatolt műszaki leírás (maximum 3 oldal)
- A jogerős építési engedély és a jogerős használatbavételi engedély másolata (építési engedélyköteles alkotás esetén).
- Zárt boríték a Pályázók azon adataival, amelyek a díjak kifizetéséhez szükségesek, és nem nyilvánosak. A zárt boríték csak eredményes pályázat esetén kerül kibontásra. A szükséges adatokra vonatkozóan lásd a tájékoztatót a díjak kifizetésének módjáról (Jelentkezési lap 2/2).
- Adatlap és nyilatkozat az alkotás megvalósításában részt vevő tervezőkről (adatlap minta mellékelve)
- A terv és képanyagot A3 vagy A4 formátumban kell elkészíteni, és a műszaki leírással, az alkotás megvalósításában részt vevő tervezőkről szóló adatlappal és nyilatkozattal, valamint az engedélyek másolataival össze kell fűzni. Más méretben és módon, pl. önálló lapokként, vagy habkartonra kasírozva nem lehet a pályázatot beadni.
- A pályázat nem titkos, a pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani.
- A csomagoláson belül, de nem befűzve kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt „Jelentkezési Lapot” és a „Nyilatkozatot”. Külön, a pályázat megnevezését feltüntetve kell beadni egy zárt borítékot a Pályázók személyes, a díjak kifizetéséhez szükséges, nem nyilvános adataival.

9. A pályaművek bemutatása
- A díjazott pályaműveket az eredményhirdetést követően kiállítják. A médiapartnerség keretében a “Budapesti Építész Kamara Építészeti Nívódíja” médiapartnerei közlik a díjazottak névsorát, valamint a Nívódíjban és dicsérő oklevélben részesült alkotásokat részletesen bemutatják. A díjazásban és jutalomban nem részesült tervek a kiállítás végétől számított 90 napon belül a benyújtás helyén átvehetők. (A pályázati anyagok további megőrzésére nincs lehetőség, azok megsemmisítésre kerülnek.)

Letölthető anyagok:
Pályázati kiírás
Jelentkezési lap, nyilatkozat

Kiegészítés:

A Budapesti Építész Kamara Elnöksége Pályázati Hirdetményt tett közzé a Budapesti Építész Kamara ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA elnyerésére.

Mint ismeretes a korábbi hirdetményből, a plakettel, oklevéllel és pénzjutalommal járó nívódíjat a Budapesten, 2011. január 1. és 2014. december 31. között megvalósult, jeles építészeti, belsőépítészeti és környezetet formáló művek alkotóinak ítéli meg a zsűri öt kategóriában.

Az eltelt idő alatt kérdések érkeztek a beadással kapcsolatban, amelyekre az Elnökség a következő választ teszi közzé:
- A beadandó pályázat példányszáma: 1 példány nyomtatva, azaz papíron és 1 példány digitálisan, tehát CD formájában
- A nyilatkozat elhelyezésére iránymutató a 8. pont két vonatkozó bekezdése, azaz különbség van nyilvános és nem nyilvános adatok között, így az egyiket, a pályázati feltételeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatokat nyílt formában, a másikat, tehát a díjazás kifizetésére vonatkozó adatokat zárt borítékban kell mellékelni
- A beadandó képek méretével kapcsolatban: A kiírásban megjelent 4 db 18×24 cm méretű kép kötelezettség. A műszaki leírásban avagy a tervdokumentációban azonban lehetőség van további, kisebb méretű, magyarázó jellegű ábrák, képek, fotógráfiák elhelyezésére

Az Elnökség felhívja a figyelmet a beadási határidőre: 2015. augusztus 31. 9-14 óra a BÉK Titkárságán, személyesen.
Az ünnepélyes eredményhirdetés és a pályázatra érkezett művek kiállításának megnyitója 2015. október 5.-én, hétfőn 18 órakor, az Építészet Világnapján lesz a FUGA Budapesti Építészeti Központban (1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 5.,)