Archív

ZENE ÉS SZENVEDÉS

János-passió G. F. Händel? G. Böhm? Ch. Ritter?

Bodrogi Éva, Scheer Lívia, Opicz József, Patay Péter (Pilátus), Kéringer László (Evangélista), Kutik Rezső, Hámori Szabolcs, Mizsei Zoltán (Jézus);

EllenPont: Varga Ferenc, Rabovay Júlia — hegedű, Tornyai Péter — brácsa, Kallai Nóra — cselló, Martos Attila — bőgő, Baráth Nóra, Buka Enikő — oboa, Laurán Apolka, Harb Jad  Marcell — furulya; Koltai Katalin — theorba, Pétery Dóra — orgona; vezényel Bali János

A koncert bevezetéseként elhangzik Surányi László előadása “Zene és szenvedés” címmel.

Az MFB Zrt. és a Reneszánsz Zenei Alapítvány támogatásával

2012. április 1. 18.00

A ma este felhangzó passió egyetlen fennmaradt kéziratos példányát a berlini Staatsbibliothek őrzi; első közreadója, Friedrich Chrysander (1860) 1704-re datálja. A kézírás gyakorlott, bár zeneileg nem gondolkodó, sok primitív hibát ejtő másolót mutat; mivel duktusa hasonlít az akkor épp Hamburgban tartózkodó ifjú Händelére, ezért a zenetörténet sokáig az ő művének tekintette e darabot. E vélekedést az is erősítette, hogy 1722-ben Johann Mattheson egy meg nem nevezett, de nagyhírű komponista alkotásaként hivatkozik rá, és a partitúra hosszával vetekedő terjedelemben kritizálja (valójában pusztán saját esztétikai elveit kéri rajta számon).

Stiláris alapon Händel szerzősége nem tűnik valószínűnek; de azért sem, mert a szerzőnek szokása volt későbbi műveiben korábbi darabjaiból vett részleteket idézni, márpedig e passió egyetlen töredéke sem bukkan fel későbbi Händel-művekben. Két évtizeddel ezelőtt az 1693 és 1697 között Hamburgban élő Georg Böhm (1661–1733) került előtérbe feltételezett szerzőként, az új Grove-lexikon (2000) feltételesen az 1704-ben szintén a városban lévő Christian Ritter (1645/50–1717 után) művei közt említi.

Jómagam nem sok hasonlóságot találok e szerzők vokális művei és a passió zenei anyaga között (talán csak a No. 6 ária emlékeztet valamelyest Böhmre); azt gondolom, hogy e stílusában szerteágazó mű egy hamburgi templomban több éven át is használatban lehetett, közben folytonosan alakult, s több szerző kezenyomát is magán viseli (az 1704-es évszámot a szakirodalom tényként kezeli, pedig meghatározásánál Chrisander Händel hamburgi tartózkodásának idejét veszi alapul). A darab első formájában talán egy, a 17. századi német gyakorlat szerint 5. tónusú gregorián recitációval előadott passiótörténet lehetett, néhány ária (Nos. 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12) és az (akkor még csak négyszólamú) zárókórus beillesztésével, a continuón kívül mindössze két, tercben mozgó, vagy egymást imitáló hegedűvel. Később újabb, expresszívebb stílusú áriák kerülhettek a darabba — akárcsak a korábbiak, ezek is Christian Postel (1658– 1705), a legnépszerűbb hamburgi librettista szövegeire — az elejére pedig rövid, de igen dramatikus sinfonia; a korábbi áriák kiegészültek brácsaszólammal és fúvósokkal és helyükre kerülhettek a turbák és Pilátus ariosói. Végül az egészet hangnemileg mesterien összekapcsoló operai recitativo formájában ölelte fel az Evangélista új szólama. A brácsaszólam egyes megoldásai és a Pilátusariosók rendkívül hasonlítanak a hamburgi operaigazgató, Reinhard Keiser (1674–1739) vokális műveiben látottakra; talán ő volt az, aki megadta a darab végső formáját, őrá utalhatott Mattheson neves szerzőként.

Bali János

ELSŐ RÉSZ

Sinfonia

Ev.: Akkor azért előfogá Pilátus Jézust, és

megostoroztatá.

1. Aria (S) Számtalan gonoszságunk jobban

bántja a Megváltót, az Igazat, mint a szemtelen

katonák ostorcsapásai és korbácsütései. Sírj, ó,

ember: hisz vétkeidért maga az Isten tűri a korbácsot.

És a vitézek tövisből koronát fonván, a fejére tevék,

és bíbor köntöst adának reá, És mondának: Üdvöz

légy zsidók királya! És arczul csapdossák vala őt.

Majd ismét kiméne Pilátus, és monda nékik: Ímé

kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem

találok benne semmi bűnt. Kiméne azért Jézus a

töviskoronát és a bíbor köntöst viselve.

2. Duetto (2 S) Nézzétek: Jézusom rózsához

hasonló! Bíborát tövisek övezik: bája dacol a Jerikó

mezejét betöltő bozóttal. Csak szirmaival

kell bekötöznünk, s begyógyulnak bűneink sebei.

És monda nékik Pilátus: Ímhol az ember! Mikor

azért látják vala őt a papifejedelmek és a szolgák,

kiáltozának, mondván: Feszítsd meg, feszítsd meg!

Monda nékik Pilátus: Vigyétek el őt ti és feszítsétek

meg, mert én nem találok bűnt ő benne.

Felelének néki a zsidók: Nékünk törvényünk van, és

a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivelhogy

Isten Fiává tette magát.

Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még

inkább megrémül vala; És ismét beméne a törvényházba,

és szóla Jézusnak: Honnét való vagy te? De

Jézus nem felelt néki. Monda azért néki Pilátus:

Nékem nem szólsz-é? Nem tudod-é hogy hatalmam

van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van

arra, hogy szabadon bocsássalak? Felele Jézus:

Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem

adatott volna néked: nagyobb bűne van azért annak,

a ki a te kezedbe adott engem. Ettől fogva

igyekszik vala Pilátus őt szabadon bocsátani.

3. Aria (S) Isten fia, csak fogságod által jön el

szabadságunk; börtönöd a kegyelem trónusa,

jámborok menedéke. Ha te nem vetted volna

magadra a szolgaságot, örökös lenne a mi szolgaságunk.

De a zsidók kiáltozának, mondván: Ha ezt szabadon

bocsátod, nem vagy a császár barátja; valaki magát

királylyá teszi, ellene mond a császárnak! Pilátus

azért, a mikor hallja vala e beszédet, kihozá

Jézust, és űle a törvénytevő székbe azon a helyen,

a melyet Kőpadolatnak hívtak, zsidóul pedig

Gabbathának.

Vala pedig a husvét péntekje; és mintegy hat

óra. És monda a zsidóknak: Ímhol a ti királyotok!

Azok pedig kiáltoznak vala: Vidd el, vidd el, feszítsd

meg őt!

4. Aria (B) Remegj meg recsegve, tárd ki lángoló

torkod, mélység, e a szavaktól! Gondold hát

meg, te, bűnök szerzetese: akit kereszten akarsz

meggyilkolni, épp az ment meg téged a Sátán

gyilkossága elől!

Monda nékik Pilátus: A ti királyotokat feszítsem

meg? Felelének a papifejedelmek: Nem királyunk

van, hanem császárunk!

Akkor azért nékik adá őt, hogy megfeszíttessék.

Átvevék azért Jézust és elvivék. És emelvén az ő

keresztfáját, méne az úgynevezett Koponya helyére,

a melyet héberül Golgothának hívnak: a hol

megfeszíték őt, és ő vele más kettőt, egyfelől, és

másfelől, középen pedig Jézust.

5. Aria (A) Bízzál, szívem, itt kegyelmet találsz:

Jézus nem hagja el a bűnöst, még ha a keresztre

is kerül. Mikor már segítséget nem remélhetsz,

már a kereszt tart téged, várj csak: ott áll középen

Ő.

Pilátus pedig czímet is íra, és feltevé a keresztfára.

Ez vala pedig az írás: „a Názáreti Jézus, a zsidók

királya”. Sokan olvasák azért e czímet a zsidók közül;

mivelhogy közel vala a városhoz az a hely, a

hol Jézus megfeszíttetett vala: és héberül, görögül

és latinul vala az írva. Mondának azért Pilátusnak a

zsidók papifejedelmei: Ne írd: A zsidók királya; hanem

hogy ő mondotta: A zsidók királya vagyok.

Felele Pilátus: A mit megírtam, megírtam.

A vitézek azért, mikor megfeszítették Jézust,

vevék az ő ruháit, és négy részre oszták, egy részt

mindenik vitéznek, és a köntösét.

6. Aria (T) El kell hagynod köntösödet, hogy

magunkra húzhassuk, befedve vele bűneinket.

Meztelenül kéne örökké szenvednünk, ha érdemed

nem öltöztetne fel minket, több, mint atyai

jósággal.

A köntös pedig varrástalan vala, felülről mindvégig

szövött. Mondának azért egymásnak: Ezt ne hasogassuk

el, hanem vessünk sorsot reá, kié legyen.

Hogy beteljesedjék az írás, a mely ezt mondja:

Megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot

vetettek. A vitézek tehát ezeket művelék.

7. Duetto (2 T) Kik a Megváltó örökösei? Csupa

gonosz vitéz. Csak ezekért kell meghalnia? Nem:

az egész emberi nemért, az összes gonosz, éretlen

kölyökért, akiknek önmagát hagyja örökül.

MÁSODIK RÉSZ

A Jézus keresztje alatt pedig ott állottak vala az ő

anyja, és az ő anyjának nőtestvére; Mária, a

Kleopás felesége, és Mária Magdaléna.

Jézus azért, mikor látja vala, hogy ott áll az ő

anyja és az a tanítvány, a kit szeret vala, monda az

ő anyjának: Asszony, ímhol a te fiad! Azután monda

a tanítványnak: Ímhol a te anyád! És ettől az

órától magához fogadá azt az a tanítvány. Ezután

tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett,

hogy beteljesedjék az írás, monda: Szomjúhozom.

8. Aria (S) Jézus, Jézus, annyira szomjazol,

hogy még a csórét is meginnád? Egek! Most

gondolok csak bele, hogy az én gondomra gondolsz,

és az én szorongattatásomban való

vígaszra szomjazol, halálosan.

Vala pedig ott egy eczettel teli edény. Azok azért

szivacsot töltvén meg eczettel, és izsópra tévén azt,

oda vivék az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus

az eczetet, monda: Elvégeztetett!

9. Aria (B) Ó, hatalmas mű, mely már a Paradicsomban

vette kezdetét! Ó, hatalmas erő, mely

Krisztusnak diadalt szerzett, hogy a csata után

győzelmi pompával mondhatta: „Elvégeztetett”!

És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét.

10. Aria (S) Remegjetek, hegyek, szakadjatok

szét, dombok! Nap, takard el lángoló tükrödet!

Ég és Föld, nem szűntök meg? Olvadjatok meg

reszkető félelemben, sziklák! Hullámok, rengjen

a mélység: itt a Megváltó szíve hasad meg.

A zsidók pedig, hogy a testek szombaton át a keresztfán

ne maradjanak, miután péntek vala, mert

annak a szombatnak napja nagy nap vala, kérék

Pilátust, hogy törjék meg azoknak lábszárait és vegyék

le őket.

Eljövének azért a vitézek, és megtörék az elsőnek

lábszárait és a másikét is, a ki ő vele együtt

feszíttetett meg; Mikor pedig Jézushoz érének és

látják vala, hogy ő már halott, nem törék meg az ő

lábszárait; Hanem egy a vitézek közül dárdával

döfé meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jöve ki

abból.

11. Duetto (S, B) Túl gyenge volt a víz bűneink

szennyét lemosni? Ember, az általad okozott kárt

csak az isteni vér hozhatta helyre! Ezért kell, —

míg csak a Földön élek — hogy nyomorúságomat

sirassam; hogy szemem forrássá változzon, vér-

től és könnytől vörössé.

És a ki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanúbizonysága;

és az tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti

is higyjetek. Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék

az írás: „az ő csontja meg ne törettessék”.

Másutt ismét így szól az írás: „néznek majd arra, a

kit általszegeztek”.

Ezek után pedig kéré Pilátust az arimathiai József,

a ki a Jézus tanítványa vala, de csak titokban,

a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse a

Jézus testét. És megengedé Pilátus. Elméne azért

és levevé a Jézus testét. Eljöve pedig Nikodémus is,

a ki éjszaka ment vala először Jézushoz, hozván

mirhából és áloéból való kenetet, mintegy száz fontot.

Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölgeték

azt lepedőkbe illatos szerekkel együtt, a mint a zsidóknál

szokás temetni.

12. Duetto (S, B) Vele megyek a sírba. Mit nekem

az Ég, vagy a világ kavargása, ha Jézusom

meghal!

Azon a helyen pedig, a hol megfeszítteték, vala egy

kert, és a kertben egy új sír, a melybe még senki

sem helyheztetett vala. A zsidók péntekje miatt

azért, mivelhogy az a sír közel vala, abba helyhezteték

Jézust.

Coro Aludj békében kínszenvedésed után, lágyan

pihenj a kemény csata után! Hisz halálod a

Menny örömét hozta nékünk, harcod a mi győzelmünket

szerezte.

(ford.: Károli Gáspár/Bali János)

  • Hans_Holbein_d._J._-_The_Passion_(detail)_-_WGA11516